Dzisiaj jest Niedziela. 17 lutego 2019.
Imieniny obchodzą Zbigniew, Julian, Łukasz.

Akcja " Bezpieczny Dom"

 

Akcja „Bezpieczny Dom”
Sezon grzewczy w pełni więc zagrożenie ze strony cichego zabójcy jakim jest niewątpliwie czad bardzo wzrasta. Odnotowaliśmy już niestety pierwsze zatrucia w naszym regionie. Od lat poprzez akcje NIE DLA CZADU staramy się edukować społeczeństwo przemycając przy okazji różnych imprez czy spotkań ważne zasady bezpieczeństwa we własnych domach. Tegoroczna akcja pod kryptonimem „Bezpieczny Dom” już się rozpoczęła. Właśnie trwa w szkołach naszego powiatu konkurs plastyczny pt. „NIE DLA CZADU”. Najlepsze prace zostaną nagrodzone cennymi nagrodami w postaci czujek tlenku węgla.

            Właśnie te czujki będą głównymi bohaterami tegorocznej akcji jako urządzenia które ratują życie ludzkie ostrzegając nas przed pojawieniem się w naszych domach śmiercionośnego CZADU. Będziemy je rozdawać w konkursach nie tylko plastycznych. Pojawią się także zupełnie za darmo w domach najbardziej potrzebujących rodzin wytypowanych przez lokalne placówki społeczne.

            Będziemy rozdawać czujki słuchaczom Naszego Radia w dniu 4 grudnia kiedy cały dzień antenowy poświęcimy zagrożeniom tlenkiem węgla.

            Wielki finał akcji zaplanowaliśmy w galerii DEKADA w dniu 6 grudnia, gdzie w godzinach 10 -18 będziemy bawić się wraz z państwem w wielu występach artystycznych, bawiąc i przede wszystkim edukując Was abyście byli przygotowani na to zagrożenie jakim jest tlenek węgla.
W programie imprezy m. in.

- pokazy ratownicze

- pokazy artystyczne dzieci z lokalnych ośrodków kultury ( SDK Sieradz, SCK Sieradz)

- występy teatralne (ZPWP Sieradz)

- rozwiązanie konkursu plastycznego

- konkursy i zabawy w których nagrodami będą czujki tlenku węgla.

- pokaz teatru Erato z Poznania w piosenkach z Akademii Pana Kleksa

- pokaz Teatru Ognia

- kapela Pożarniki

- studio tańca Arabesque

 

http://www.straz.gov. pl - NIE DLA CZADU

 

ulotka nie dla czadu

 

 

 

Co jest główną przyczyną zaczadzeń?

Główną przyczyną zatruć czadem – tlenkiem węgla są:

- niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe (szczelnie zamknięte okna w pomieszczeniach w którym następuje spalanie gazu lub innych paliw). Najczęściej do wypadków związanych z zatruciem czadem dochodzi w łazience wyposażonej w grzałkę wody przepływowej tzw. terma gazowa czy junkers;

- niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych, spalinowych i dymowych.

 

Wadliwe działanie przewodów może wynikać  z:

- ich nieszczelności - pęknięcia, wykruszenia,

- braku ich konserwacji, w tym czyszczenia, 
- wad konstrukcyjnych – nie dokonuj przeróbek kominów na własną rękę,

Pamiętaj, nie zaklejaj kratek wentylacyjnych ani okien!

Powyższe może prowadzić do niedrożności przewodów, braku ciągu, a nawet do powstawania zjawiska ciągu wstecznego, polegającego na tym, że dym zamiast wydostawać się przewodem kominowym na zewnątrz, cofa się z powrotem do pomieszczenia.

Prawo budowlane zobowiązuje zarządców oraz właścicieli obiektów budowlanych, w tym m.in. budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz jednorodzinnych, do przeprowadzania kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)co najmniej raz w roku[1]

oraz co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1 000 m2 [1].

Dodatkowo w myśl przepisów przeciwpożarowych[2][2] w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

1) od palenisk opalanych paliwem stałym - co najmniej cztery razy w roku;

2) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym - co najmniej dwa razy w roku;

3) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej.

W wymienionych obiektach usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

Państwowa Straż Pożarna prowadzi systematyczne czynności kontrolne w zakresie prawidłowości eksploatacji instalacji użytkowych, w tym również czyszczenia przewodów kominowych.

Na przykład w roku 2008, w 9154 obiektach zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi, w tym w 1382 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, stwierdzono przypadki niewłaściwego użytkowania instalacji użytkowych, w tym braku czyszczenia przewodów kominowych.

Pozytywne efekty przynoszą wspólne przedsięwzięcia podejmowane ze środowiskiem kominiarskim w zakresie działań edukacyjno-informacyjnych.

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

Tlenek węgla powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów palnych, w tym paliw, które występuje przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze. Może to wynikać z braku dopływu zewnętrznego powietrz do urządzenia, w którym następuje spalanie gazu (lub innych paliw). Jest to szczególnie groźne w mieszkaniach w których okna są szczelne lub uszczelnione na zimę.

Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla:

- jest gazem niewyczuwalnym zmysłami człowieka (bezwonny, bezbarwny
i pozbawiony smaku),

- blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w czerwonych ciałkach krwi, powodując przy długotrwałym narażeniu (w większych dawkach) śmierć przez uduszenie.

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?

W celu uniknięcia zaczadzenia należy:

- nie bagatelizować objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej,

- przeprowadzać kontrole techniczne, w tym sprawdzanie szczelności przewodów kominowych, ich systematyczne czyszczenie oraz sprawdzanie występowania dostatecznego ciągu powietrza,

- użytkować sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces spalania, zgodnie z instrukcją producenta,

- stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu; w sytuacjach wątpliwych należy żądać okazania wystawionej przez producenta lub importera urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu zawierającego informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia,

- w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację,

- systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do wyżej wspomnianego otworu lub kratki,

- często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien.

W trosce o własne bezpieczeństwo, warto rozważyć zamontowanie w domu czujek dymu i gazu. Koszt zamontowania takich czujek jest niewspółmiernie niski do korzyści, jakie daje zastosowanie tego typu urządzeń (łącznie z uratowaniem najwyższej wartości, jaką jest nasze życie).

Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla?

W przypadku zatrucia tlenkiem węgla należy:

- zapewnić dopływ świeżego czystego powietrza; w skrajnych przypadkach wybijając szyby w oknie,

- wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, jeśli nie stanowi to zagrożenia dla zdrowia osoby ratującej; w przypadku istnienia takiego zagrożenia pozostawić przeprowadzenie akcji służbom ratowniczym,

- wezwać służby ratownicze (pogotowie ratunkowe, PSP),

- jak najszybciej podać tlen,

- jeżeli osoba poszkodowana nie oddycha, ma zatrzymaną akcję serca, należy natychmiast zastosować sztuczne oddychanie np. metodą usta – usta oraz masaż serca,

- nie wolno wpadać w panikę, kiedy znajdziemy dziecko lub dorosłego z objawami zaburzenia świadomości w kuchni, łazience lub garażu; należy jak najszybciej przystąpić do udzielania pierwszej pomocy.

Zadbaj o warunki do ewakuacji na wypadek pożaru:

- nie stosuj krat w drzwiach i oknach, na klatkach schodowych i przejściach między nimi oraz wyjściach na dach - krata utrudni ewakuację podczas pożaru oraz wydłuży czas oczekiwania na pomoc strażaków; jeżeli musisz, zakładaj kraty, które można otworzyć od wewnątrz. Klucz przechowuj w miejscu, znanym wszystkim domownikom; pamiętaj, że podczas pożaru może to być jedyna droga ewakuacji,

- nie zastawiaj sprzętami korytarzy i dojść do mieszkań – może to utrudnić ewakuację oraz dojście ratowników.

W zakresie posługiwania się ogniem otwartym:

- dopilnuj, by dzieci nie bawiły się ogniem, materiałami pirotechnicznymi czy urządzeniami elektrycznymi, nigdy nie pozostawiaj małoletnich dzieci bez opieki,

- nie pal śmieci w śmietnikach i nie dopuść do zaprószenia ognia w zsypie,

- nie pal papierosów w łóżku - ludzie giną nie tylko w pożarach obejmujących całe mieszkanie; zdarza się, że zaprószenie ognia niedopałkiem papierosa po zaśnięciu, prowadzi do śmiertelnego zatrucia,

- nie zapalaj świec w pobliżu materiałów łatwo zapalnych,

- nie pozostawiaj włączonej kuchenki bez dozoru - odparowanie wody z garnka może doprowadzić do zwęglenia pozostałości, zapalenia ich i silnego zadymienia mieszkania, szczególnie niebezpiecznego dla śpiących osób; przypadkowe wygaszenie kuchenki podczas gotowania może również doprowadzić do ulatniania się gazu i jego wybuchu,

- przestrzegaj zakazu używania wyrobów pirotechnicznych w pomieszczeniach,

- przestrzegaj instrukcji obsługi wyrobów pirotechnicznych,

- przestrzegaj wymagań prawa lokalnego w zakresie stosowania wyrobów pirotechnicznych,

- wyposaż mieszkanie w gaśnicę proszkową, minimum 2-kilogramową; taką gaśnicą będziesz mógł bezpiecznie gasić palące się urządzenia elektryczne pod napięciem,

- wyposaż mieszkanie w autonomiczną czujkę pożarową, alarmującą o powstaniu dymu (podczas każdego pożaru wydzielają się duże ilości dymu).

Gdy opuszczasz mieszkanie:

- sprawdź czy zostały wyłączone wszystkie odbiorniki prądu i gazu,

- przed opuszczeniem domu na dłuższy czas odłącz zasilanie prądem elektrycznym oraz zakręć zawory wody i gazu,

- u sąsiadów pozostaw informację, gdzie będziesz przebywać.

Gdy powstanie pożar:

- zadzwoń do straży pożarnej pod numer - 998 lub z telefonu komórkowego 112

- staraj się zejść na piętro poniżej palącego się mieszkania lub wyjść na zewnątrz budynku - pamiętaj - dym unosi się do góry, nie wolno zjeżdżać windami, nie należy otwierać drzwi, przez które wydobywa się dym, gdyż dostarczenie większej ilości tlenu może spowodować szybki rozwój pożaru i płomienie mogą nas poparzyć,

- jeżeli nie możesz opuścić mieszkania, nie otwieraj drzwi prowadzących na korytarz, uszczelnij je, wzywaj krzykiem pomocy, wykonuj polecenia strażaków,

- nie gaś wodą urządzeń elektrycznych, grozi to porażeniem prądem; staraj się wyciągnąć z gniazdka przewód zasilający (np. drewnianym kijem od szczotki), można wykręcić bezpieczniki by odłączyć dopływ prądu do mieszkania,

- powiadom o zagrożeniu sąsiadów,

- nie wdychaj dymu - zasłoń usta mokrą tkaniną; jeżeli to możliwe - zmocz swoje ubranie lub owiń ciało mokrą grubą tkaniną z naturalnych materiałów (z lnu, wełny, bawełny itp.).

Gdy poczujesz gaz:

- zawiadom jak najszybciej pogotowie gazowe i administrację,

- powiadom sąsiadów,

- nie włączaj światła ani żadnych urządzeń elektrycznych,

- nie zapalaj zapałek czy zapalniczek,

- zamknij zawór gazu w mieszkaniu,

- otwórz szeroko okno,

- wyjdź na zewnątrz budynku.

Pamiętajmy!

Od stosowania się do powyższych rad może zależeć nasze zdrowie i życie oraz zdrowie i życie naszych bliskich. A wystarczy jedynie odrobina przezorności.

 

  Stężenie objętościowe CO (tlenku węgla)  

 Objawy zatrucia:

0,01-0,02 %

 Lekki ból głowy przy ekspozycji 2-3 godziny.

0,04 %

 Silny ból głowy zaczynający się około 1 godzinę po wdychaniu tego stężenia.

0,08 %

 Zawroty głowy, wymioty i konwulsje po 45 minutach wdychania; po dwóch godzinach trwałą śpiączka.  

0,16 %

 Silny ból głowy, konwulsje po 20 minutach, zgon po dwóch godzinach.

0,32 %

 Intensywny ból głowy i wymioty po 5-10 minutach, zgon po 30 minutach.

0,64 %

 Ból głowy i wymioty po 1-2 minutach, zgon w niecałe 20 minut.

1,28 %

 Utrata przytomności po 2-3 wdechach, śmierć po 3 minutach.

 

 

Załączniki: źródło: Instytut Techniki Budowlanej
 1. Wentylacja naturalna mieszkań z paleniskami gazowymi a śmiertelne zatrucia tlenkiem węgla (.pdf) 
 2. Warunki bezpiecznego użytkowania domowych urządzeń spalających gaz (.pdf)

 


 

OFIARY TLENKU WĘGLA (1.12.2009 r. – 6.01.2010 r.)

 Województwo 

 śmiertelne    poszkodowane 

 Dolnośląskie

2 33

 Kujawsko-pomorskie 

0 9
 Lubelskie 0 28
 Lubuskie 1 12
 Łódzkie 0 14
 Małopolskie 3 15
 Mazowieckie 16 42
 Opolskie 0 25
 Podkarpackie 1 32
 Podlaskie 0 0
 Pomorskie 1 38
 Śląskie 0 16
 Świętokrzyskie 0 1
 Warmińsko-mazurskie 0 27
 Wielkopolskie 0 18
 Zachodniopomorskie 3 27
 Razem 28 347

 


Wybrane artukuły z prasy krajowej dotyczące problemu zaczadzeń:

Wadliwe urządzenia grzewcze były już przyczyną 26 pożarów - Polska Dziennik Zachodni | 9.1.2010 | rubryka: Fakty 24, Beskidy | strona: 7 | autor: Wanda Then
Czad zatruł ciężarną - Polska Dziennik Łódzki | 9.1.2010 | rubryka: Łódź i okolice | strona: 7 | autor: Wiesław Pierzchała
Rodzina zatruła się czadem  - Polska Dziennik Bałtycki | 7.1.2010 | rubryka: Fakty 24 | strona: 8 | autor: Tomasz Słomczyńsk
Dziennik Elbląski | 7.1.2010 | rubryka: Z kraju i ze świata | strona: 13 | autor: Marek Barański
Pożary sadzy w kominie wybuchają raz na dobę  - Gazeta Współczesna | 6.1.2010 | rubryka: Białystok | strona: 5 | autor: bisu
Uwaga! Skryty zabójca  - Dziennik Polski | 6.1.2010 | rubryka: Małopolska | strona: 3 | autor: BK
Zatruła się cała rodzina  - Gazeta Pomorska | 5.1.2010 | rubryka: Toruń, Brodnica, Golub-Dobrzyń, Chełmża, Nowe Miasto Lubawskie, Rypin | strona: 8
5 artykułów z dnia 23.12.2009 roku
Trzeba wzywać kominiarza – Polska Dziennik Bałtycki | 19.12.2009 | rubryka: Kaszuby | strona: 6 | autor: Piotr Niemkiewicz
W Bieńkówce spłonęły zabudowania  – Dziennik Polski | 19.12.2009 | rubryka: Krakowski | strona: 8 | autor: KAR
Wybuch pieca w piwnicy – Dziennik Elbląski | 19.12.2009 | rubryka: Elbląg dzień po dniu | strona: 4 | autor: Arkadiusz Kolpert
Musieli opuścić swój dom - Głos Pomorza | 12.12.2009 | rubryka: Wydarzenia | strona: 4 | autor: Andrzej Gurba
Mężczyzna spłonął w pożarze - Express ilustrowany | 12.12.2009 | rubryka: Reporter | strona: 2 | autor: AGA
Pierwsza ofiara sezonu grzewczego - Dziennik Polski | 8.12.2009 | rubryka: Małopolska | strona: 4 | autor: LIZ PŁAZA
Czad w wannie - Polska Dziennik Łódzki | 3.12.2009 | rubryka: Fakty | strona: 7 | autor: Wiesław Pierzchała
Szybka akcja strażaków zapobiegła nieszczęściu - Polska Gazeta Krakowska | 17.11.2009 | rubryka: Na Podhalu | strona: 6 | autor: Józef Słowik
Uwaga na tlenek - Polska Dziennik Bałtycki | 17.11.2009 | rubryka: Fakty 24 | strona: 11 | autor: Szymon Szadurski
Kaleki mężczyzna spłonął w mieszkaniu  - Polska Gazeta Krakowska | 14.11.2009 | rubryka: Fakty 24 | strona: 5 | autor: Małgorzata Więcek-Cebula
Mężczyzna spłonął w altance - Polska Dziennik Bałtycki | 14.11.2009 | rubryka: Kaszuby | strona: 9 | autor: Radosław Konczyński
Uciec przed cichym zabójcą  - Express Bydgoski | 14.11.2009 | rubryka: Inowrocław | strona: 8 | autor: Renata Napierkowska
Zatruci tlenkiem węgla w szpitalach - Polska Dziennik Zachodni | 10.11.2009 | rubryka: Fakty 24 - Beskidy | strona: 10 | autor: Jacek Drost
Bezpieczeństwo nie jest drogie  - Gazeta Współczesna | 10.11.2009 | rubryka: Suwalska | strona: 5 | autor: Rafał Bieńkowski
RMF MAXXX - 29.10.2009
Uratowali kobietę - Echo dnia | 24.10.2009 | rubryka: Echo świętokrzyskie | strona: 2 | autor: Aleksander PIEKARSKI
Czad zabija po kryjomu   Polska Gazeta Krakowska | 22.10.2009 | rubryka: Małopolska Zachodnia | strona: 4 | autor: Małgorzata Gleń
Zatruł się tlenkiem węgla Polska Dziennik Bałtycki | 22.10.2009 | rubryka: Słupsko | strona: 9 | autor: Piotr Furtak
Przed czadem ostrzeże cię czujnik Nowiny | 22.10.2009 | rubryka: Region | strona: 5 | autor: Beata Terczyńska
Kupisz czujnik - możesz uratować życie Echo dnia | 22.10.2009 | rubryka: Tarnobrzeg | strona: 4 | autor: Beata TERCZYŃSKA
Tragiczny pożar  - Express ilustrowany | 21.10.2009 | rubryka: Reporter | strona: 2 | autor: KSAF
Bo ludzie nie chcą kominiarza - Gazeta Pomorska | 21.10.2009 | rubryka: Region/wydarzenia | strona: 10 | autor: MAGDALENA JANOWSKA
Bezdomny jak dziewczynka z zapałkami Gazeta Pomorska | 19.10.2009 | rubryka: Bydgoszcz | strona: 3 | autor: MY
Czad zabił Ukrainki o pracujące w szwalni na Górnej Polska Dziennik Łódzki | 19.10.2009 | rubryka: Łódź | strona: 5 | autor: Wiesław Pierzchała
Zatruci czadem w Pabianicach - Polska Dziennik Łódzki | 17.10.2009 | rubryka: Łódź | strona: 7 | autor: wp
Nadchodzi „cichy zabójca” - Dziennik Polski | 17.10.2009 | rubryka: Tarnowski | strona: 1 | autor: MAREK BARAN
Piecyk też może być groźny - Gazeta Pomorska | 15.10.2009 | rubryka: Świecie, Grudziądz, Chełmno | strona: 8 | autor: AKA
Palił się domek letniskowy. Spłonęło wyposażenie i dach - Gazeta Współczesna | 13.10.2009 | rubryka: Mazurska | strona: 3 | autor: him
Nie daj się zabić czadowi! Ten czujnik uratuje ci życie - Nowiny | 13.10.2009 | rubryka: Region | strona: 3 | autor: Beata Terczyńska
Nie oszczędzaj na kominiarzu, bo czad nie zna litości - Gazeta Olsztyńska | 12.10.2009 | rubryka: Temat dnia | strona: 3 | autor: Agnieszka Deoniziak
Zapchane i nieszczelne kominy to częste przyczyny pożarów - Gazeta Współczesna | 12.10.2009 | rubryka: Mazurska | strona: 2 | autor: stef
Cztery osoby zatruły się czadem - Echo dnia | 9.10.2009 | rubryka: Radom | strona: 2 | autor: Anna GOGUŁA

 

 


 

 

[1] art. 62 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.)

[2] § 30 ust.1 rozporządzenia MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563)


Fot.: asp.Piotr Tabencki, mł.kpt. Artur Laudy, mł.kpt. Michał Gigoła, st.asp. Grzegorz Trzeciak - Warszawska Straż Pożarna